Macht en onmacht – Power and Powerlessness

Goed en kwaad, het menselijk dualisme. De rooms-katholieke kerk en andere kerkgenootschappen, geloof, hoop, liefde, tien geboden, andere culturen. 

Het begrip goed en kwaad verwoordt doorgaans een tegenstelling of spanning die in vele religies, filosofieën, mythen en andere verhalen wordt aangetroffen. In de wetenschap worden de begrippen goed en kwaad in verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken bekeken: de ethiek (een tak van de filosofie) bestudeert het verband en het… De duivel, hemel en hel, daartussen het vagevuur. Waarom is het voor de mens zo moeilijk om op dat ‘rechte’ pad te blijven. Is dat pad wel echt, recht of krom?

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vagevuur

 

 

 

 

Waarom een volk de schuld krijgt van het ‘ombrengen van een god’ Waarom waren er opeens heksen en dan vooral vrouwen, waarom?  Had dat met de kerk te maken, was de Rooms Katholieke kerk  bang voor die vrouwen, omdat ze van veel meer zaken op de hoogte waren dan de gemiddelde man, Waarom ‘blanken’ vroeger de slavernij tot stand brachten. Waarom het woord blanken voor een type mens, dat meer kleuren heeft dan de ‘slaaf’ die men onderwierp. Waarom?  Waarom was er een ‘zwarte piet’ Waar diende het echt voor? Wat was het doel? Dit zijn enkele van de vele vragen die mij al heel lang bij zijn gebleven en nog bijblijven. Het worden er eerder meer dan minder. Heeft iemand of hebben meerdere lang geleden besloten dat het goed was voor de mens om met dat te kunnen en moeten leven. Hoort dat bij onze beschaving of is het ons opgelegd door een ‘god’? Ik geloof niet in een ‘god’ niet als het dat is wat ons door onze voorvaderen is bijgebracht. Zo iets of iemand kan gewoon niet bestaan. Niet omdat het voor zo een iets of iemand gewoon niet past om ons mensen zo te laten denken over dat iets of iemand. Het doel heiligt de middelen is menselijk en heeft niks met een ‘almachtige’ te maken. Als zo een iets of iemand, het heelal geschapen zou hebben en ons sterrenstelsel, met onze planeten onze zon, onze maan en de aarde, zoals het al heel lang bestaan heeft, om vervolgens al dat beweegt en bloeit te scheppen, waarom zou het dan voor dat ene wezen een wet met geboden opstellen, in plaats van een vrije wil een niet vrije wil. Het past niet bij zo een iets of iemand! Het zou duiden op onmacht in plaats van almacht. Een foutje, een mankement. Dan blijft over dat de mens zelf die wet heeft opgemaakt, althans een aantal, welke veronderstelde de macht te hebben, welke weinig beter is dan de andere(onmachtig). Ik merk ook op dat er heel veel over het kwade wordt geschreven en maar heel weinig over het goede. Waarom? Is dat omdat het volgens een aantal nou eenmaal zo is dat er meer kwaad is dan goed. Alsjeblieft niet zeg, volgens mij is er een soort balans in het goed en kwaad, met andere woorden zoveel kwaad alls dat er goed is. Het ene is niet meer dan het andere. Blijft natuurlijk wel over waarom er meer over het kwade wordt geschreven en verteld en verfilmd, dan over zaken die wel goed gaan, het goede in de mens. Zou het kunnen zijn omdat de man(mens) dat voor heel lang heeft bepaald en zo mee bezig is, dat er niks over het vrouwelijke goede is te zeggen, filmen uitbeelden. Ik geef hier maar even aan dat er zo over gedacht werd zolang de mens het het woord en beeld gebruikt om de andere te willen overtuigen. Zelfs onze wetten geven aan dat er meer kwaad zou zijn, dan dat er goed is. Je vindt heel veel boeken over het recht, waarin over van alles en nog wat wordt gesproken dat de mens aan kwaad kan uitvoeren(volgens sommige onder ons nog lang niet genoeg, de andere partij zal zeggen veel te veel. Wat ik wil aangeven is dat er niet zoveel rechtsgeleerde boeken zijn over het goede , maar meer over het kwade. Wat je allemaal niet mag lijkt veel meer dan wat je wel mag. Het geeft een vertekend beeld. 

In de Nederlandse geschiedenis zijn er sinds:

150-500 Germaanse tijd
500-1000 Frankische tijd
1000-1581 Landsheerlijke tijd
1581-1795 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1795-1813 Frans -Bataafse Tijd
1813-nu Koninkrijk der Nederlanden

boeken over rechtsgeschiedenis.

Maar zoek nu maar eens op boeken over wat je wel mag. Veel succes!

In het Engels:  Good and evil, human dualism. The Roman Catholic Church and other denominations, faith, hope, love, ten commandments, other cultures. The term good and evil usually expresses an opposition or tension that is found in many religions, philosophies, myths and other stories. In science, the concepts of good and evil are viewed in different disciplines and from different angles: ethics (a branch of philosophy) studies the connection and the … The devil, heaven and hell, in between purgatory. Why is it so difficult for humans to stay on that “straight” path. Is that path real, straight or crooked?   https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vagevuur Why people are blamed for “killing a god” why “whites” used to bring about slavery. Why the word whites for a type of person that has more colors than the “slave” that they subjected. Why? Why was there a “Zwarte Piet” What was it really for? What was the purpose? These are some of the many questions that have stayed with me for a long time and that remain with me. It is becoming more than less. Someone or several have long ago decided that it was good for people to be able to live with that. Is that part of our civilization or has it been imposed on us by a “god”? I do not believe in a “god” if it is what our ancestors have taught us. Something or someone simply cannot exist. Not because it just doesn’t suit a person or something to make people think about that something or someone. The goal justifies the means is human and has nothing to do with an “almighty” one. If such a person or something would have created the universe and our galaxy, with our planets our sun, our moon and the earth, as it has existed for a long time, and then create all that moves and blooms, then why would it prepare a law with commandments for that one being, instead of a free will a non-free will. It does not fit with something or someone! It would indicate impotence instead of omnipotence. A mistake, a fault. Then it remains that man himself has drawn up that law, at least a number, who assumed to have the power, which is little better than the other (powerlessness). I also note that a lot is written about evil and very little about good. Why? Is that because, according to some, it is true that there is more harm than good. Please do not say, I think there is a kind of balance in good and evil, in other words so much evil alls that there is good. One is no more than the other. Of course, it remains about why more is written about and told and filmed about evil than about things that go well, the good in people. Could it be because the man (man) has determined that for a very long time and is so busy that there is nothing to say about the feminine good, portray films. I would just like to point out here that this was how people felt as long as people used the word and image to convince others. Even our laws indicate that there would be more harm than good. You will find a lot of books about the law, in which there is talk of anything and everything that people can do evil (according to some of us still not enough, the other party will say far too much. What I want to say is that there are not so many books of law about good, but more about evil. What you are not allowed to do seems much more than what you are allowed to do. It gives a distorted image. In Dutch history there have been since:

150-500 Germanic time 

500-1000 Franconian time

1000-1581 National time

1581-1795 Republic of the Seven United Netherlands

1795-1813 French Batavian Time

1813-now Kingdom of the Netherlands books about legal history.

But now look for books about the good what you can do. Good luck!